Điều lệ Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai, Nhật Bản (VYSA TOKAI)

Điều 1: tên gọi
Hội có tên gọi chính thức là Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai, Nhật Bản (VYSA TOKAI).

Điều 2: trụ sở
trụ sở chính của Hiệp hội nằm ở văn phòng số 302 tòa nhà Kawashima, Himmuro-cho 1-31, Minami-ku, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi.

Điều 3: mục đích
a. Tạo một nơi mà các sinh viên Việt Nam đang học tập, làm việc và sống trong khu vực Tokai của Nhật bản có thể chia sẻ những thông tin như học tập và cuộc sống.
b. Chia sẻ về cuộc sống văn hóa và tinh thần của mỗi thành v
iên.
c. phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật bản và kết bạn với những người Việt Nam và Nhật bản khác làm việc tại khu vực này.

Điều 4: ngày thành lập
Hội VysaTokai thành lập ngày 10 tháng 11 năm 2001.

Điều 5: cách thức hoạt động
Dựa trên sự tự do ý kiến và thảo luận giữa các thành viên.

Điều 6: các hoạt động
a. Chi nhánh tiến hành các hoạt động thể thao và văn hóa như thi đấu thể thao, tham quan, và trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành.
b. Tham gia vào các hoạt động để giúp đỡ cuộc sống sinh hoạt và học tập của hội viên.
c. Duy trì, phát triển, và quản lý các trang web hội.
d. Tham gia vào các hoạt động tương tác với VYSA và các chi nhánh VYSA khác khắp Nhật bản.
e. Tổ chức các hoạt động dựa trên mục đích hoạt động của hội.