Home » Điều lệ Chi hội

Điều lệ Chi hội

Điều lệ Chi hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam vùng Tokai, Nhật Bản

Tên tiếng Việt: Chi hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam  vùng Tokai, Nhật Bản.

Tên tiếng Anh: Vietnamese Youths and Students Association in Tokai, Japan.

Tên viết tắt:  VYSA TOKAI

Chi hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam vùng Tokai (gồm các tỉnh:Shizuoka, Aichi, Gifu và Mie) (sau đây được gọi là “Chi hội”) là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận, được thành lập trên cơ sở đoàn kết và tập hợp rộng rãi thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại vùng Tokai, Nhật Bản. Chi hội là thành viên của Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (sau đây được gọi là “VYSA”).

Điều 1: Mục đích

a. Đoàn kết, giúp đỡ, trao đổi về chuyên môn cũng như sinh hoạt trong cộng đồng thanh niên sinh viên Việt nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại vùng Tokai, Nhật Bản.

b. Nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của các hội viên.

c. Góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; mở rộng quan hệ giữa Chi hội với cộng đồng người Việt trong khu vực, với bạn bè Nhật và bạn bè quốc tế.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Chi hội được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và dân chủ.

Điều 3. Các hoạt động

a. Chi hội tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá và chuyên môn như các giải thể thao, du lịch dã ngoại, các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu và các hoạt động khác.

b. Chi hội tổ chức các hoạt động giúp đỡ và động viên các hội viên trong học tập và cuộc sống.

c. Chi hội duy trì, phát triển và quản lý các diễn đàn thông tin của Chi hội.

d. Chi hội tiến hành các hoạt động giao lưu với VYSA và các Chi hội thành viên của VYSA.

e. Chi hội tổ chức và thực hiện các hoạt động khác phù hợp với Điều lệ này.

Điều 4. Tổ chức Chi hội

Chi hội bao gồm:

– Đại hội Chi hội;

– Ban chấp hành Chi hội;

– Thủ quỹ;

– Hội viên.

Điều 5. Đại hội Chi hội

5.1. Đại hội Chi hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi hội.

Đại hội Chi hội hoạt động dưới hình thức phiên họp Đại hội. Đại hội do Chi hội trưởng, hoặc một ủy viên Ban chấp hành, hoặc một Hội viên chính thức do các Hội viên chính thức có mặt bầu ra, làm chủ toạ. Các nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội chi hội được thông qua nếu hơn 50 phần trăm Hội viên chính thức có mặt đồng ý qua biểu quyết hoặc bỏ phiếu. Trong trường hợp không thể tổ chức Đại hội Chi hội dưới hình thức phiên họp hoặc khi thích hợp, có thể tổ chức Đại hội Chi hội thông qua diễn đàn thông tin của Chi hội. Đại hội Chi hội bao gồm: Đại hội thường kỳ và Đại hội bất thường.

5.2. Đại hội thường kỳ: Đại hội thường kỳ được tổ chức mỗi năm một lần.

Đại hội thường kỳ quyết định những vấn đề sau:

– Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc ban hành Điều lệ mới;

– Bầu Chủ tịch Chi hội, Uỷ viên Ban chấp hành Chi hội và Thủ quĩ Chi hội;

– Phê chuẩn báo cáo của Ban chấp hành Chi hội; thảo luận và phê chuẩn phương hướng và nội dung hoạt động của Chi hội trong năm tiếp theo do Ban chấp hành đương nhiệm đệ trình.

– Bãi miễn tư cách Hội viên theo đề nghị của Ban chấp hành Chi hội.

– Các vấn đề khác do Ban chấp hành Chi hội hoặc ít nhất một phần ba Hội viên chính thức có mặt đề xuất.

– Sáp nhập, tách hoặc giải tán Chi hội.

Ban chấp hành có quyền triệu tập Đại hội thường kỳ. Thông báo triệu tập Đại hội thường kỳ được đăng tải trên diễn đàn thông tin của Chi hội trước ngày họp dự định ít nhất 30 ngày. Chương trình và các nội dung quan trọng sẽ được thảo luận trong Đại hội được gửi tới các Hội viên chính thức hoặc đăng tải trên diễn đàn thông tin của Chi hội trước ngày họp dự định ít nhất là 14 ngày.

5.3. Đại hội bất thường

Đại hội bất thường được triệu tập khi có sự kiện nh hưởng lớn đến tổ chức, hoạt động và uy tín của Chi hội diễn ra.

Đại hội bất thường giải quyết những vấn đề sau:

– Sáp nhập, tách hoặc giải tán Chi hội, trong trường hợp không thể đưa ra tại Đại hội thường kỳ;

– Bãi miễn tư cách Chủ tịch Chi hội, ủy viên Ban chấp hành Chi hội, Thủ quĩ và bầu Chủ tịch Chi hội, thành viên Ban chấp hành Chi hội và Thủ quĩ thay thế;

– Bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành Chi hội hoặc Thủ quĩ nếu những vị trí này không có người đảm nhiệm;

– Bãi miễn tư cách Hội viên khi có vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Chi hội;

– Các vấn đề khác do Ban chấp hành Chi hội hoặc ít nhất hơn 50% Hội viên chính thức đề xuất.

Ban chấp hành Chi hội, hoặc hơn 50% Hội viên chính thức của Chi hội có quyền triệu tập Đại hội bất thường. Thông báo triệu tập ghi rõ nội dung Đại hội bất thường được đăng tải trên diễn đàn thông tin của Chi hội ít nhất trước 14 ngày trước ngày họp dự định.

“Điều 5a. Phương thức bầu cử Ban chấp hành Chi hội Việc bầu Ban chấp hành Chi hội được tổ chức thực hiện làm hai vòng. Vòng một, đưa ra 05 (năm) ứng cử viên có số phiếu được đề cử cao nhất vào danh sách ứng cử viên Ban chấp hành, được thực hiện thông qua diễn đàn thông tin chung của Chi hội bao gồm nhưng không giới hạn bởi các phương tiện truyền dữ liệu như E-mail, Yahoo Groups, Google Groups, Website và các phương thức  tương tự khác.  Vòng hai, bầu Chủ tịch và các Uỷ viên Ban chấp hành Chi hội, được thực hiện trực tiếp tại Đại hội Chi hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và tuân thủ thể lệ bầu cử. Ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ là Chủ tịch, 02 (hai) ứng cử viên có số phiếu cao tiếp theo sẽ là các uỷ viên Ban chấp hành Chi hội. Trong trường hợp, nếu có 02 (hai) trong 03 (ba) ứng cử viên Ban chấp hành có số phiếu cao nhất bằng nhau thì đại hội tiếp tục tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra Chủ tịch Chi hội trong số hai ứng cử viên trên”.

Điều 6. Ban chấp hành Chi hội

Ban chấp hành Chi hội là cơ quan điều hành hoạt động của Chi hội.

Ban chấp hành Chi hội gồm một Chủ tịch Chi hội và hai Uỷ viên.

Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Chi hội  là khoảng thời gian giữa hai Đại hội thường kỳ liên tiếp tương ứng.

Quyết định của Ban chấp hành Chi hội được thông qua trên cơ sở được ít nhất hai thành viên của Ban chấp hành Chi hội đồng ý.

6.1. Quyền hạn:  Ban chấp hành Chi hội có quyền:

– Quyết định những công việc của Chi hội không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Chi hội.

– Sử dụng Quĩ Chi hội phục vụ cho những hoạt động của Chi hội.

– Quyết định việc cử đại diện Chi hội tham gia Đại hội VYSA hàng năm.

– Kỷ luật Hội viên vi phạm Điều lệ Chi hội dưới hình thức nhắc nhở, phê bình hoặc cảnh cáo; đề xuất bãi miễn tư cách Hội viên đối với Hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Chi hội lên Đại hội Chi hội quyết định.

6.2. Nhiệm vụ

Ban chấp hành Chi hội có nghĩa vụ:

– Báo cáo hoạt động của Chi hội trước Đại hội và chuẩn bị kế hoạch tổ chức, phương hướng hoạt động của Chi hội cho nhiệm kỳ tiếp theo.

– Báo cáo về các hoạt động thu chi tài chính trong nhiệm kỳ của mình trước Đại hội Chi hội.

– Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ khác được Đại hội Chi hội giao phó.

Điều 7. Thủ quĩ

Thủ quĩ có trách nhiệm tổ chức việc thu hội phí và quản lý Quĩ của Chi hội, thực hiện các quyết định về tài chính của Ban chấp hành Chi hội, báo cáo tình hình tài chính với Ban chấp hành Chi hội theo định kỳ 6 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của Ban chấp hành Chi hội.

Điều 8. Hội viên

Chi hội có Hội viên chính thức, Hội viên không chính thức và Hội viên danh dự.

8.1. Hội viên chính thức

8.1.1. Điều kiện trở thành hội viên chính thức:

Thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại vùng Tokai, Nhật Bản, tán thành Điều lệ của Chi hội, tự nguyện gia nhập Chi hội đều có thể trở thành Hội viên chính thức của Chi hội.

8.1.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội viên chính thức

a. Quyền:

a.1. Hội viên chính thức được đề xuất, bàn bạc và góp ý về tổ chức và hoạt động của Chi hội;

a.2. Hội viên chính thức được tham gia mọi hoạt động do Chi hội tổ chức, quản lý; được hưởng các phúc lợi của Chi hội;

a.3. Được tham gia Đại hội Chi hội;

a.4. Tham gia vào việc đưa ra các quyết định tại Đại hội của Chi hội dưới hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu;

a.5. Được đề cử Hội viên chính thức khác, hoặc ứng cử vào Ban chấp hành Chi hội;

a.6. Được rút khỏi Chi hội theo qui định của Điều lệ này.

b. Nghĩa vụ:

b.1. Thực hiện Điều lệ, các quyết định của Đại hội và Ban chấp hành Chi hội;

b.2. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn;

b.3. Tích cực tham gia xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Chi hội;

b.4. Đoàn kết, giúp đỡ các Hội viên khác trong học tập, công tác và sinh hoạt.

b.5. Không nhân danh Chi hội thực hiện các hoạt động cá nhân.

8.2. Hội viên không chính thức và Hội viên danh dự

Bất kỳ cá nhân nào, không đáp ứng những điều kiện trở thành thành viên chính thức được qui định tại Điều 8.1.1 Điều lệ, quan tâm và mong muốn tham gia vào hoạt động của Chi hội đều có thể trở thành Hội viên không chính thức của Chi hội.

Bất kỳ cá nhân nào, không đáp ứng những điều kiện trở thành thành viên chính thức được qui định tại Điều 8.1.1 của Điều lệ, tích cực tham gia những hoạt động của Chi hội và có đóng góp lớn cho Chi hội có thể được công nhận là Hội viên danh dự của Chi hội.

Hội viên không chính thức và Hội viên danh dự không có các quyền qui định tại các Điều 8.1.2.a.4 và 8.1.2.a.5 Điều lệ; và không có nghĩa vụ qui định tại Điều 8.1.2.b.2 Điều lệ, trừ trường hợp tự nguyện. Hội viên không chính thức và Hội viên danh dự, khi đáp ứng những điều kiện trở thành Hội viên chính thức, có thể trở thành Hội viên chính thức của Chi hội.

8.3. Thủ tục công nhận Hội viên

Các thành viên của nhóm  Vnagoya hiện đang học tập, công tác và sinh sống tại vùng Tokai, nếu có nguyện vọng, đương nhiên được công nhận là Hội viên chính thức của Chi hội.

Các thành viên của Nhóm Vnagoya đã trở về Việt Nam hoặc không còn học tập, làm việc và sinh sống tại vùng Tokai, nếu có nguyện vọng, được công nhận là Hội viên không chính thức của Chi hội.

Bất kỳ người nào khác, nếu có nguyện vọng, sẽ được Ban chấp hành Chi hội, căn cứ vào các qui định về Hội viên chính thức và Hội viên không chính thức của Điều lệ, công nhận là Hội viên không chính thức hoặc Hội viên không chính thức của Chi hội.

Căn cứ vào đề xuất của Ban chấp hành Chi hội, Đại hội Chi hội sẽ quyết định trao tặng danh hiệu “Hội viên danh dự” cho cá nhân đáp ứng những qui định về Hội viên danh dự trong Điều lệ.

8.4. Rút khỏi Chi hội

Thành viên của Chi hội có thể rút khỏi Chi hội sau khi thông báo với Ban chấp hành Chi hội về quyết định rút khỏi Chi hội của mình.

Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật

9.1. Khen thưởng

Hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, có đóng góp tích cực cho Chi hội sẽ được Chi hội khen thưởng theo quyết định của Ban chấp hành Chi hội, và được Ban chấp hành Chi hội đề cử VYSA xem xét và quyết định khen thưởng.

9.2. Kỷ luật

Hội viên vi phạm Điều lệ Chi hội hoặc gây nh hưởng xấu đến sự đoàn kết nội bộ của Chi hội, đến hoạt động và uy tín của Chi hội, tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật: nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo và khai trừ khỏi Chi hội theo qui định tại các điều 4 và 5 của Điều lệ.

Điều 10. Điều khoản cuối cùng

Điều lệ này đã được Đại hội thành lập Chi hội thông qua ngày 21/3/2004 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Ban chấp hành chi hội

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Đăng nhập

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes